Peeter Aan: +372 520 2842 | E-mail: skjousport@gmail.com

Kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kasutustingimused (Kasutustingimused) kohalduvad domeenile jousport.ee ja selle alamdomeenidele või nendel olevale sisule (Veeb).
1.2. Kasutustingimustega nõustumist käsitletakse Kasutaja ja teenuse osutaja (Teenuse pakkuja) vahelise õiguslikult siduva lepingu (Leping) sõlmimisena.
1.3. Kasutustingimused on kättesaadavad Veebis aadressil https://www.jousport.ee/kasutustingimused
1.4. Kasutajal on lubatud Teenuseid kasutada üksnes Kasutustingimustega nõustumisel. Alla 18-aastane kasutaja kinnitab, et talle on selleks vajaliku loa andnud tema seaduslik esindaja. 

 

2. Mõisted

2.1. Teenuse osutaja (Teenusepakkuja) – Jõusport MTÜ, registrikood 80546428, aadress, Kaja tn 11 Elva, Elva vald Tartumaa 61505, Eesti, e-posti aadress info@jousport.ee

2.2. Teenus (Teenus) on iseseisvalt või MTÜ Jõusport treeneriga treenimine MTÜ Jõusport hallatavates jõusaalides, mis on märgitud Kasutustingimuste punktis 3.5. 

2.3. Kasutaja (Kasutaja) on iga isik, kes kasutab Veebi, loeb selle Sisu, soetab Veebist Teenuse. Alla 18-aastane Kasutaja kinnitab, et talle on selleks vajaliku loa andnud tema seaduslik esindaja. 

2.4. Veebisaidi (Veeb) moodustavad mistahes dokumendid (sh tekstid, pildid, videod jne), mis on kättesaadavad domeeni jousport.ee või nende alamdomeenide kaudu, ning Veebi kasutamiseks vajalikud andmebaasid.

2.5. Tellimus (Tellimus) on Jõusport MTÜ Veebi https://jousport.ee või muu sidevahendi vahendusel soetatud Teenus. Sidevahendiks võivad olla ka: telefon, tellimuskiri, e-mail, faks, raadio, kataloog. 

2.6. Leping (Leping) on Kasutaja ja Teenusepakkuja vahel ostuhetkel sõlmitud leping. Lepingupoolte tahteavaldused lepingu sõlmimiseks, sealhulgas tarbija tahteavaldus võtta endale lepingulised kohustused (tellimus), edastatakse eranditult üksnes sidevahendi abil. 

2.7. Sisu (Sisu) Kasutaja lisatud andmed, tekstid, failid jms.

3. Teenuse kasutamise tingimused

3.1. Teenusepakkuja suhtleb Kasutajaga eesti keeles, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3.2 Teenusepakkuja teavitab Kasutustingimustes Kasutajale enne Lepingu sõlmimist selle Sisu, teenuse kirjeldust, teenuse kasutamise asukohti ja soetamise võimalusi.

3.3 Teenuse kasutamiseks ja Teenusepakkuja ja Kasutaja vahelise Lepingu sõlmimiseks kinnitab Kasutaja, et on käesolevad kasutustingimused aktsepteerinud ja registreerides, soetades jõusaali pääsme, kinnitab, et:

3.3.1. on iseseisvalt treenides vähemalt 18-aastane;

3.3.2. Alla 18-aastane isik  kinnitab, et tema vanem või eestkostja lubab tal ostu sooritada, treenida treeneri juhendamisel;

3.3.3. tema tervislik seisund on pakutavate Teenuste jaoks sobiv.

3.4. Teenuse ostmiseks küsib Teenusepakkuja Kasutajalt vajaliku Sisu: Eesnimi, Perenimi, Isikukood ja kontaktandmed E-postiaadress ning mobiiltelefoni number. Andmete töötlemist käsitletakse Privaatsustingimustes

3.5. Jõusport pakutavad teenuseid on võimalik kasutada MTÜ Jõusport hallatavates jõusaalides:

3.5.1.Tartus, Riia 136A, 51014 Tartu

3.5.2. Ülenurmes, Tartu mnt 5, Ülenurme, 61714 Tartu maakond

3.5.3. Elvas, Aadress: Tartu mnt 3, Elva, 61504 Tartu maakond ja Tartumaa 3.5.4. Tervisespordikeskus Uderna küla 61016, Elva vald

3.5.5. Rõngus, Puiestee 19, Rõngu, 61001 Tartu maakond

3.5.6. Rannus Elva tee 7, Rannu

3.5.7. Puhjas, Viljandi tee 28, Puhja, 61301 Tartu maakond. Kasutamine toimub Lepingu sõlmimise järgselt pääsme lunastamise teel Veebist või nimekirjas nimetatud jõusaalist kohapealt.

3.6. MTÜ Jõusport pakub võimalust osta Veebist (interneti) vahendusel endale sobiva perioodi ajaks pääsme MTÜ Jõusport hallatavatesse treeningsaalidesse, et osaleda pakutavatel rühmatreeningutel gruppides või treenida iseseisvalt.

3.7. MTÜ Jõusport treeningpaketid on:

3.7.1 Ühe korra pilet

3.7.2. Proovinädal

3.7.3. 1 kalendrikuu pakett

3.7.4. Kolme kuu pakett

3.7.5. Kuue kuu pakett

3.7.6. 1-aastane pakett

3.7.7. Rühmatreening

3.7.8. Laste treening

3.7.9. Noorte treening

 

3.8. Treeningpakettide hinnad on toodud lehel: https://jousport.ee/tule-trenni 

3.9. Ostes Teenuse Tartu saali seotakse teenuse kasutamine ID kaardi olemasolul ID kaardiga. ID kaardi puudumisel väljastatakse MTÜ Jõusport poolt Kasutajale uksekaart, mis saadetakse Kasutajale hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. Teistes 3.5. nimetatud saalidesse pääseb ostu järel kohapeal isikut tõendava dokumendi alusel.

3.10. Kasutaja peab veenduma, et Teenused vastavad tema vajadustele.

3.11. Teadvustab, et Teenuse osutaja ei vastuta Kasutaja tervisliku seisundi eest.

3.12. Teenuse osutaja soovitab Kasutajal enne Teenuse kasutamist konsulteerida arstiga (eriti olukorras, kui Kasutaja on rase, imetav ema või põeb mõnda kroonilist haigust) ning veenduda oma tervisliku seisundi sobivuses enne Teenuste kasutamist.

3.13. Teenuse osutaja ei kontrolli enne Teenuse osutamist ega Teenuse osutamise vältel Kasutaja tervislikku seisundit. Teenuse osutaja ei paku meditsiiniteenuseid ega anna Kasutaja tervislikku seisundit või selle parandamist puudutavaid meditsiinilisi nõuandeid. Kasutajal lasub ainuvastutus tuvastada enda tervisliku seisundiga lubatud ja mittelubatud treening ning teha sellele vastav otsus enda parema äranägemise järgi, kas tarbida või mitte tarbida Teenuseid.

 

4. Kasutaja teadvustab ja nõustub, et:

 4.1. Teenuses toodud treeningu alane teave võib olla ebatäpne ja mittetäielik;
4.2. Kasutaja vastutab ise kindlaks tegemise eest, et treeningprogramm ei oleks temale vastunäidustatud ja ta tohib selles osaleda.
4.3. Teenused on kättesaadavad vaid aktiivse tasulise liitumise ajal. Peale tasulise liitumise lõpptähtpäeva saabumist Teenustele ligipääs piiratakse.
4.4. Teenuseid, www.jousport.ee ja selle ülem- ja alamdomeenidelt leitavaid veebilehekülgi pakutakse Kasutajatele antud ajahetkel olemasolevas funktsionaalsuses ja tehnilises olukorras ning vastavalt antud ajahetke kättesaadavusele.
4.5. Treeningsoovituste jagamine Teenuse osutaja poolt toimub Kasutaja antud andmete järgi, mille õigsuse ja kaasajastamise eest vastutab Kasutaja.
4.6. Ta teeb tema treenimist puudutavad lõplikud otsustused ise, vastavalt oma parimale äranägemisele ning lähtudes oma tervislikust seisundist.
4.7. Teenuse osutaja vastutab Kasutaja ees üksnes juhul, kui ta on oma kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
4.8. Olukorras, kui käesolevate kasutajatingimuste hulgas on säte, mis on muutunud kehtetuks või on seadusega vastuolus, siis ei mõjuta see ülejäänud sätete ega kasutustingimuste kui terviku kehtivust.

5. Teenuse eest tasumine

5.1. Teenuse eest on võimalik tasuda:

5.1.1 Tartu saalis treeninguks soetades ühekordse või igakuise korduva maksega pilet Veebist.

5.1.2. Rõngu, Elva, Puhja Ülenurme ja Rannu saalis registreerides vastava saali registreerimisvormi kaudu, misjärel saadab MTÜ Jõusport Kasutajale arve. Teenuse osutamise võimaldab makstud arve.

 

5.2. Jõusport MTÜ-le Veebi kaudu tehtavaid makseid vahendab: Swedbank AS. 

5.3. Tasudes Teenuse eest Veebis või läbi registreerimisvormi registreerimise ja saadud arve tasumise, loetakse Kasutaja ja Teenusepakkuja vahel sõlmituks Leping, mille alusel tasub Kasutaja Teenuste eest ettemaksuna kogu tema poolt valitud lepingu perioodi. 
5.4. Teenusele kehtestatud hinnad on välja toodud veebilehel (https://jousport.ee/hinnakiri/), kus nendega on võimalik enne lepingu sõlmimist tutvuda. Teenuse osutaja jätab endale õiguse Teenuse hinda ilma ette teatamata muuta. Teenuse hinna muutumisel ei muutu lepingujärgne hind Kasutajale sõlmitud lepingu kestvuse vältel.
5.5. Kasutajal on õigus Teenuste kasutamise perioodi igal ajal pikemaks muuta, sõlmides talle sobiva uue lepingu. Kui varasem leping ei ole selleks ajaks kehtivust kaotanud, sõlmitakse uus leping alates varasemalt sõlmitud lepingu kehtivuse lõppemisest.
5.6. Tähtajalised lepingud lõppevad vastavalt lepingu tähtajale ega muutu tähtajatuks.
5.7. Kui Kasutaja rikub oma maksekohustust vähemalt 2 nädalat, on Teenuse osutajal õigus piirata Kliendi juurdepääsu treeningutele ja keelduda Teenuste osutamisest. Seejuures on Teenuse osutajal õigus arvestada tasu ka perioodi eest, mil ta rakendab Kliendi suhtes eelnimetatud piiranguid. Haldaja teavitab Klienti maksekohustuse rikkumise korral kavandatavate piirangute rakendamisest Kliendi e-posti aadressil vähemalt 2 korda.

6. Lepingust taganemine

6.1. Kasutajal on õigus Jõusport MTÜ-ga sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul arvates vastava lepingu sõlmimisest, edastades selge ja üheselt arusaadava taganemise avalduse Jõusport MTÜ klienditeeninduse e-posti info@jousport.ee.
Kasutaja ei pea lepingust taganemist põhjendama. Taganemisõiguse kasutamise tähtaega on järgitud, kui Kasutaja saadab taganemise avalduse ära enne vastava tähtaja lõppu. VÕS § 56 lg 1

6.2. Kasutaja võib müügilepingust taganemiseks kasutada Justiitsministri poolt kehtestatud taganemise avalduse tüüpvormi või kirjutama soovist Teenuse kasutamise Leping lõpetada andes sellest teada aadressil info@jousport.ee

6.3.Teenuse eest tasutud tasu tagastatakse 30 päeva jooksul arvates raha tagasi garantii realiseerimise või taganemisavalduse kättesaamisest Teenuse osutaja poolt.
6.4. Raha tagastatakse sama maksevahendiga ja samale kontole, millelt tehti makse.

6.5. Kui Kasutaja on Teenust Lepingu perioodil korra tarbinud ja soovib Teenusest taganemisperioodil taganeda, siis arvestab Teenusepakkuja tagastusel maha korra (või korrad), mille mahus on Kasutaja Teenust kasutanud.

6.6. Teenuse pakkuja Jõusport MTÜ ei tagasta lepingu sõlmimisega tekkinud kulusid.

6.7. Eeltoodud tingimustel lepingust taganemisõigus kehtib üksnes nendele ostudele, mis on tehtud sidevahendi kaudu.

 

7. Vaidlused

7.1. Kasutaja ja Teenusepakkuja vaidlused lahendatakse osapoolte vahel läbirääkimiste teel, Tarbijavaidluse komisjonis või Eesti Vabariigi kohtus, kui Teenusepakkuja ja Kasutaja kokkuleppele ei jõua.

7.2. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 524/2013 on võimalus Kasutajal kasutada internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi (ODR platvorm – https://ec.europa.eu/consumers/odr) (TKS § 26 lg 5).
Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis.

8. Klienditugi

8.1. Kasutaja saab suhelda klienditoega järgmiste kanalite kaudu:

8.1.1. E-mail: info@jousport.ee

8.1.2. Telefon: +372 51 62 116

8.2. Teenusepakkuja vastab kõikidele kliendipäringutele mõistliku aja jooksul, kuid ei taga päringule vastamist kindla ajavahemiku jooksul ega vastuseid, mis päringu esitaja soove ilmtingimata rahuldavad.

9. Hooldustööd

9.1. Operaatoril on õigus Teenuseid Veebis optimeerida ja edasi arendada. Pakutavate Teenuste olulistest muudatustest peab Operaator Kasutajat õigeaegselt teavitama sidevahendite kaudu. Kui Veebisaidi või Teenuste kasutamine on talitlushäire või –vea tõttu takistatud, teeb Operaator kõike, mida temalt põhjendatult eeldatakse, et viga parandada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 48 tunni jooksul pärast veateate saamist.

9.2. Operaatoril on õigus ajutiselt piirata juurdepääsu Veebisaidile või Teenustele, kui see on vajalik hooldus või arendustöödeks või ajakohastamiseks.

10. Isikuandmed ja nende töötlemine

10.1. Isikuandmete töötlemine on sätestatud Privaatsustingimuste (Privaatsustingimused) lehel: https://jousport.ee/privaatsustingimused/

11. Küpsised

11.1. Küpsised (ingl k. cookies) on väikesed tekstifailid, mis laetakse Kasutaja seadmesse Veebisaidi külastamisel. Küpsiseid vms tehnilisi abivahendeid kasutatakse Veebisaidi kaudu teabe kogumiseks Veebisaidi ja Teenuste kasutamise ja Kasutaja seadme kohta.
11.2. Küpsiste (Küpsised) kasutamise poliitika on sätestatud Küpsiste sätete lehel: https://jousport.ee/kupsised/